Posted on

การบำรุงรักษาเครื่องจักร ชิ้นส่วนอะไหล่

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC,โรงกลึงCNC,รับผลิตอะไหล่เครื่องจักร,กลึงงาน,กลึงโลหะ,ผลิตชิ้นงานตามแบบ,ผลิตชิ้นส่วนสมุทรปราการ,กัดเฟือง,โรงงานผลิตชิ้นงาน,มิลลิ่ง,รับกลึงงาน,รับCNC,ขึ้นรูปทุกวัสดุ,ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม,กัดCNC,ขึ้นรูปอลูมิเนียม

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน หมายถึง กระบวนการในการรักษาสภาพของเครื่องจักรและเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในโรงงานให้มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานมากที่สุด โดยเครื่องจักรนั้นถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถนำไปจดจำนองกับธนาคารและสถาบันการเงินได้ หากเกิดการชำรุด หมายถึง มูลค่าของเครื่องจักรจะลดลงด้วย อีกทั้งการชำรุดและเสื่อมสภาพของเครื่องจักรยังส่งผลต่อภาพรวมในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย จึงต้องมีการวางแผนควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC

จุดประสงค์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

 

 • เพื่อให้เครื่องมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้สามารถทำงานได้เต็มความสามารถ ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ทุกเครื่องจักรทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

 • เพื่อให้เครื่องมือมีสมรรถนะการทำงานสูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เครื่องจักรเครื่องใช้ทุกประเภทเมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่งจะมีอาการสึกหรอตามอายุการใช้งาน หากไม่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานที่ถูกวิธี เครื่องจักรเครื่องใช้อาจเกิดการขัดข้องเสียหายและทำงานผิดพลาดได้

 • เพื่อให้เครื่องมือมีความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ

เครื่องจักรเมื่อเกิดการสึกหรอและชำรุดอาจส่งผลต่อความแม่นยำและมาตรฐานความเที่ยงตรงของเครื่องจักร จึงต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน ควบคุมมาตรฐานการทำงานให้สามารถทำงานได้แม่นยำน่าเชื่อถือ ไม่เกิดการคลาดเคลื่อน

 • เพื่อความปลอดภัย

เครื่องจักรและเครื่องใช้ทุกประเภทในโรงงานต้องมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน เมื่อเกิดการชำรุดอาจก่อให้เกิดอุบัติอันตราย ส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานได้ ซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานที่ดีจะช่วยควบคุมการผิดพลาดและลดการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานได้เป็นอย่างดี

 • เพื่อลดมลภาวะของสิ่งแวดล้อม

ตามที่ พรบ. ควบคุมโรงงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งให้มีมาตรฐานควบคุมภายในโรงงานและลดการปล่อยมลภาวะออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ทุกโรงงานจึงต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้สะอาดปลอดภัย และไม่เกิดการชำรุดอยู่เสมอ เพราะเมื่อเครื่องจักรเก่าและชำรุดจะทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้

 • เพื่อประหยัดพลังงาน

เครื่องจักรในโรงงานทุกประเภทต้องใช้พลังงาน หากเกิดการสึกหรอจะทำให้เครื่องจักรทำงานลดประสิทธิภาพลง ต้องทำงานหนักขึ้น เป็นการสิ้นเปลืองพลังงานมากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้าหากเครื่องจักรเครื่องใช้ได้รับการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพดี ก็จะเป็นการลดการสิ้นเปลืองพลังงานลงได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้เป็นอย่างด

5 แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

 • การบำรุงรักษาด้วยการซ่อมแซมส่วนที่เสีย

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานเฉพาะจุดที่ชำรุดเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งถือเป็นแนวคิดวิธีดั้งเดิมในการบำรุงรักษา แต่ยังคงมีการใช้มาจนถึงปัจจุบันในบางสถานการณ์ เนื่องจากเครื่องจักรมีโอกาสที่จะชำรุดและเกิดเหตุขัดข้องได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะได้รับการบำรุงรักษาที่ดีแล้วก็ตาม

 • การบำรุงรักษาตามแผนเชิงป้องกัน

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานตามแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องจักรก่อนที่เครื่องจักรจะเสียหาย จึงมีการตรวจเช็กสภาพและวิเคราะห์เครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการใช้งานหรือที่ได้รับมาจากประสบการณ์ มีการตรวจวัดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพ หากพบจุดชำรุดก็ดำเนินการซ่อมบำรุง แต่หากไม่เจอก็จะใช้งานเครื่องจักรต่อไป

 • การบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง

หลังจากใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ มาช่วยในการคาดคะเนเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานแล้ว จะเป็นการดำเนินการบำรุงรักษาปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนที่ตรวจพบการสึกหรอ เพื่อขจัดเหตุขัดข้องให้หมดไปและปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงและความแม่นยำน่าเชื่อถือของเครื่องจักรต่อไป

 • การป้องกันเพื่อการบำรุงรักษา

การออกแบบรูปแบบและระบบการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงงานให้มีความแข็งแรง ทนทาน และสะดวกต่อการซ่อมบำรุงมากที่สุด ซึ่งแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานนี้พัฒนาขึ้นตามคอนเซ็ปต์ที่ต้องการเครื่องจักรที่ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงให้ได้มากที่สุด จึงมีการพัฒนาเครื่องจักรมาอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้วัสดุคุณภาพดีเพื่อให้มีความทนทานและความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 • การบำรุงรักษาแบบทวีผล

แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานที่ทุกคนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นรูปแบบแผนที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นการนำเอาแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างตนประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมให้แผนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานด้วยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

อุณหภูมิและความชื้น คือหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งยังช่วยในการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน ยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย เนื่องจากในกระบวนการผลิตมักมีการระบายความร้อนและความชื้นออกจากกระบวนการผลิต หากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานที่ดี มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในโรงงานจะลดลง ทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานภาพรวมทั้งหมดอีกด้วย ดังนั้นทุกโรงงานอุตสาหกรรมจึงควรมีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องหล่อเย็นหรือชิลเลอร์ เพื่อผลิตความเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงงานให้เหมาะสม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้มีสภาพพร้อมสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

ซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air Processor) ORION ซื้อกับบริษัท สยาม เซมิตซึ จำกัด

Precision Air Processor คือเครื่องที่ช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสม โดยเครื่องจะทำหน้าที่ปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิ รวมถึงความชื้น

หากท่านกำลังหาโรงงานผลิตอะไหล่ เครื่องจักร หรือต้องการผลิตชิ้นส่วนโลหะ ทุกวัสดุ สามารถติดต่อได้ที่   :  

line : @mtmsupply หรือโทร 0814228821 K.Maytee

 

โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC
โรงกลึง,รับขึ้นรูปโลหะ,รับผลิตชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงชิ้นส่วนตามแบบ,กลึงCNC